Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Vincent Huibers Graffiti Agency

Artikel 1. Begrippen

 • Onder werkzaamheden wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten als kunstenaar in de meest ruime zin van het woord.
 • Onder opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan particulieren, gemeenten en overheidsinstanties en/of bedrijfs of beroepsmatige opdrachtgever.
 • Onder opdrachtnemer wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan Vincent Huibers Graffiti Agency, en door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdrachten (mede) bezig houden, handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

 • Prijzen zoals vastgesteld in de offerte kunnen verschillen van op andere locaties genoemde (totaal)prijzen of prijzen van reeds uitgevoerde, vergelijkbare opdrachten. Vincent Huibers Graffiti Agency hanteert richtprijzen die per offerte op de beschikbare gegevens en wensen van de opdrachtgever worden afgestemd en daardoor anders kunnen uitpakken dan op andere locaties vermelde of van derden afkomstige zijnde gegevens. Uit de offerte of de op andere locaties genoemde prijzen zijn dan ook geen rechten te ontlenen voor verdere of volgende overeenkomsten m.b.t. vergelijkbare opdrachten. De offerte is aan de aanvraag verbonden en is niet overdraagbaar.

Artikel 3. Het tot stand komen van de opdrachtbevestiging

 • De offertes en aanbiedingen die door Vincent Huibers Graffiti Agency worden gedaan, zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 • De offerte heeft uitsluitend betrekking op de in de offerte vermelde diensten of producten en is geen definitieve overeenkomst van opdracht. Voor een definitieve overeenkomst van opdracht op grond van de in deze offerte genoemde bedragen en voorstellen, dient het document ter goedkeuring binnen de opgegeven geldigheidstermijn bij voorkeur ondertekend geretourneerd te worden of anderzijds schriftelijk bevestigd te worden. De offerte wordt met deze bevestiging automatisch omgezet in een overeenkomst van opdracht voor de vastgelegde opdracht. Zowel post als e-mail gelden als rechtsgeldig middel voor bevestiging van een offerte tot overeenkomst.
 • Op alle overeenkomsten van opdracht, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Om een transparante dienstverlening te kunnen realiseren, worden het te verwachten tijdspad, de opgave van oppervlakte en benodigde hoeveelheid materiaal, ontwerp- en voorbereidingsfase, de uitvoering en overige kostenposten uitgesplitst in een overzichtelijke offerte of prijsindicatie. De enige uitzonderingen hierop vormen kleine projecten met een vooraf vastgestelde “All-in” prijs en deelfacturen die onderdeel zijn van een omvangrijk project met meerdere betaaltermijnen.
 • Tenzij anders overeengekomen, hebben offertes en aanbiedingen een geldigheidsduur van 3 maanden na dagtekening.

Artikel 4. Het wijzigen en/of aanvullen van de inhoud van de opdrachtbevestiging

 • Vincent Huibers Graffiti Agency en opdrachtgever zijn gerechtigd om de inhoud van de opdracht te wijzigen. Een dergelijke wijziging behoeft de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.
 • Vincent Huibers Graffiti Agency is gerechtigd om, indien en voor zover zij dat voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk achten, meer werkzaamheden uit te(laten) voeren dan de werkzaamheden zoals overeengekomen. Vincent Huibers Graffiti Agency zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over deze extra werkzaamheden. Op deze extra werkzaamheden zijn de gebruikelijke tarieven van toepassing.
 • Indien de opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp alsnog wijzigingen aan het ontwerp wil laten aanbrengen, wordt hiervoor meerwerk in rekening gebracht aan de gebruikelijke tarieven.
 • Extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van het project, voortkomend uit aanvullende wensen van de opdrachtgever, worden in rekening gebracht aan de gebruikelijke tarieven. Onder dergelijke wijzigingen wordt o.a. verstaan aanpassingen van het ontwerp, het overschilderen van (een deel) van de muurschildering, voorbereidingswerk zoals het opnieuw afplakken van een gebied, e.d.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtnemer

 • Vincent Huibers Graffiti Agency verplicht om de aan hem opgedragen werkzaamheden zorgvuldig uit te (laten) voeren.
 • Vincent Huibers Graffiti Agency bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop zij de werkzaamheden uitvoeren. Het staat de opdrachtgever weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch Vincent Huibers Graffiti Agency staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de hen gegeven opdracht of de wijze waarop zij als goed en zorgvuldig opdrachtnemer de opdracht wenst uit te voeren.
 • Vincent Huibers Graffiti Agency is gerechtigd om bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever uit te besteden aan (een) derde(n), zolang dit de aard van de werkzaamheden en de kwaliteit niet voor opdrachtgever nadelig beïnvloedt.
 • Vincent Huibers Graffiti Agency behoudt zich te allen tijden het recht voor, de in de overeenkomst benoemde medewerkers te vervangen door personen met vergelijkbare senioriteit, kwaliteit en ervaring op het terrein van bedoelde werkzaamheden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

 • Voor zover opdrachtgever en Vincent Huibers Graffiti Agency in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Vincent Huibers Graffiti Agency opleveren en derhalve opdrachtgever niet het recht verlenen om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 • Vincent Huibers Graffiti Agency is, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of roekeloosheid, niet aansprakelijk voor in directe schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die voortvloeit uit het tekort schieten van Vincent Huibers Graffiti Agency en/of de door Vincent Huibers Graffiti Agency ingeschakelde personen, in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht.
 • Voor hulppersonen die Vincent Huibers Graffiti Agency op aanwijzing van opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Vincent Huibers Graffiti Agency nooit aansprakelijk of verantwoordelijk.
 • Medewerkers van Vincent Huibers Graffiti Agency nemen de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat verf tijdens de beoogde werkzaamheden op ongewenste plekken terecht komt. Dit gebeurt indien gewenst d.m.v. afdekzeilen en afplaktape. Eventuele schade aan goederen, opgelopen door onjuist handelen van Vincent Huibers Graffiti Agency of haar medewerkers wordt in onderlinge overeenstemming met benadeelde opgelost of in handen van verzekeraar gelegd en langs die weg afgehandeld. Vincent Huibers Graffiti Agency is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging van kledij en goederen - opzettelijk of per ongeluk door het gebruik van verf tijdens de schilderwerkzaamheden, of verwondingen - opgelopen door het onjuist en onveilig gebruik van verf door derden en/of personen die hier geen toestemming voor hebben.
 • Vincent Huibers Graffiti Agency draagt geen verantwoordelijkheid voor schade-na vervaardiging van een muurschildering ontstaan aan die muurschildering-voortkomend uit brand, vandalisme, extreme weersomstandigheden of onverwacht loslaten van verflagen ten gevolge van een matige of slecht functionerende onderlaag onder die muurschildering. Vincent Huibers Graffiti Agency maakt gebruik van voor kunstschilderingen gespecialiseerde materialen die in overleg met de opdrachtgever uitgekozen en afgestemd zijn op de specifieke ondergrond van een te beschilderen locatie. Deze materialen kennen een lange weerbestendigheid en kleurvastheid, maar kunnen in houdbaarheidsduur beïnvloed worden door de kwaliteit van de ondergrond. De verantwoordelijkheid voor de keuze van het type grondlaag en het aanbrengen of weglaten hiervan, ligt bij de opdrachtgever. Vincent Huibers Graffiti Agency speelt hierin uitsluitend een adviserende rol.
 • Opdrachtgever is gehouden om, binnen 2 weken nadat opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijs had kunnen signaleren, daarvan mededeling te doen aan Vincent Huibers Graffiti Agency. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan is Vincent Huibers Graffiti Agency op geen enkele wijze jegens opdrachtgever aansprakelijk. Vincent Huibers Graffiti Agency is te allen tijden gerechtigd om de door opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.

Artikel 7. De verplichtingen van de opdrachtgever

 • Opdrachtgever is verplicht om aan Vincent Huibers Graffiti Agency de overeengekomen vergoeding te betalen.
 • Vincent Huibers Graffiti Agency werkt omwille van kostendekking inzake het leveren van maatwerk altijd met een aanbetaling. Het project gaat pas van start als deze aanbetaling is voldaan. Uitzondering hierop vormen kleine projecten waarbij de totaalsom na vervaardiging meteen voldaan wordt. Kent het project een ontwerpfase (zonder een kant en klaar aangeleverd voorbeeld) dan gaat deze ontwerpfase ook pas in na betaling van het in dit document vastgestelde aanbetaling.
 • Alle muurschilderingen die een omvangrijker tijdspad kennen dan drie dagen gaan uitsluitend van start indien uiterlijk één week voor de afgesproken datum is voldaan aan de opgegeven aanbetaling. Uitgezonderd zijn de afspraken die schriftelijk anders zijn overeengekomen, vermeld in offerte of correspondentie.
 • De aanbetaling betreft altijd minimaal 25% van de totaalsom excl.BTW. Bij vaststelling van een nieuwe uitvoeringstermijn door het te laat of niet voldoen van de aanbetaling, moet rekening worden gehouden met een mogelijke vertraging, geheel afhankelijk van nog bestaande ruimte in de planning van Vincent Huibers Graffiti Agency. Kosten voortkomend uit vertragingen en/of later uitvoeren van werkzaamheden die worden opgelopen door het niet tijdig overmaken van de aanbetaling, kunnen niet op Vincent Huibers Graffiti Agency verhaald worden.
 • Bij verkeerde aanlevering van gegevens belangrijk voor de uitvoering van de opdracht zoals onder andere, maar niet beperkt tot, afmetingen van het oppervlak, staat van het oppervlak, bereikbaarheid van het oppervlak, eventuele benodigde voorbewerking of het niet vermelden van belemmeringen waardoor werkzaamheden niet op de gebruikelijke manier kunnen worden uitgevoerd, worden extra kosten in rekening gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

 • Opdrachtgever is verplicht om restant facturen of facturen zonder aanbetaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur aan Vincent Huibers Graffiti Agency te betalen.
 • Als er op de projectlocatie voorzieningen moeten worden getroffen door de opdrachtgever, zoals het laten plaatsen van steigers of hoogwerker(s) en/of het reinigen c.q. prepareren van de te beschilderen ondergrond, dan wordt dit nadrukkelijk vermeld in de offerte of bijbehorende correspondentie. Indien aan deze overeengekomen voorzieningen niet tegemoet wordt gekomen vóór de vastgestelde startdatum, wordt uitvoering van het project uitgesteld en zijn alle kosten die daaruit voort kunnen komen (zoals o.a. derving van inkomsten, langere huurperiodes van materialen) voor rekening van de opdrachtgever.
 • Vincent Huibers Graffiti Agency is gerechtigd om de overeenkomst van de opdracht te beëindigen en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever in verzuim komt.

Artikel 8. Gegevens van de opdrachtgever

 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die Vincent Huibers Graffiti Agency nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm en tijdig in het bezit komen van Vincent Huibers Graffiti Agency. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Vincent Huibers Graffiti Agency verstrekte gegevens en in dat verband tot vrijwaring van Vincent Huibers Graffiti Agency verplicht.
 • Partijen zijn verplicht om de van elkaar afkomstige gegevens zorgvuldig te bewaren. Indien deze gegevens op enigerlei wijze en/of op enigerlei moment beschadigt en tenietgaat, is de andere partij daarvoor niet aansprakelijk.
 • De door Vincent Huibers Graffiti Agency opgebouwde gegevens zijn en blijven eigendom van Vincent Huibers Graffiti Agency.

Artikel 9. Geheimhouding

 • Vincent Huibers Graffiti Agency is behoudens de verplichtingen die de wet op hen legt tot openbaar maken van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 • Vincent Huibers Graffiti Agency is niet gerechtigd de informatie die hen door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 • Materialen die tijdens schilderwerkzaamheden door Vincent Huibers Graffiti Agency worden gebruikt, zijn en blijven eigendom van de uitvoerend kunstenaar en worden niet overgedragen aan de opdrachtgever. Uitzonderingen hierop vormen beschilderde zeilen, panelen en canvassen waarvan schriftelijk overeengekomen is dat deze bij de bestelde diensten en producten horen en overeenkomstig in de overeenkomst van opdracht opgenomen zijn.
 • Na afronden van het kunstwerk draagt Vincent Huibers Graffiti Agency het eigenaarschap en alle rechten en plichten voortkomend uit het eigenaarschap van de muurschildering over aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft voor eigen gebruik, zoals gedefinieerd binnen de strekking van de opdracht, zelf het vrij gebruik van alle producten en/of werken en/of resultaten voortkomend uit de werkzaamheden van Vincent Huibers Graffiti Agency.
 • Alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op, door Vincent Huibers Graffiti Agency in het kader van de werkzaamheden, gebruikte, gegenereerde of gerealiseerde ideeën, ontwerpen, foto’s, kleurkaarten en dergelijke zijn en blijven eigendom van Vincent Huibers Graffiti Agency.

Artikel 11. Overmacht

 • Indien Vincent Huibers Graffiti Agency zijn verplichtingen uit de overeenkomst van de opdracht niet of niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak waaronder uitdrukkelijk ook begrepen een stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Vincent Huibers Graffiti Agency weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 • Indien er zich aan de zijde van Vincent Huibers Graffiti Agency een situatie van overmacht voordoet die gedurende een maand of langer heeft voortgeduurd, is opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 • Indien muurschilderingen buiten plaatsvinden en door weersomstandigheden op de geboekte datum niet door kunnen gaan wordt in overleg een nieuwe datum gepland. Het annuleren van schilderwerkzaamheden op de dag van aanvang zelf, gaat uitsluitend na overleg tussen opdrachtgever en Vincent Huibers Graffiti Agency.
 • Buitenprojecten kunnen omwille van de volgende reden en tijdelijk of langer uitgesteld worden: regen, sneeuw of harde wind en/of temperaturen onder de 10°C. Bij langdurig uitstel te wijten aan overmacht door ongunstige weersomstandigheden worden in die periode geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 12. Duur en opzegging van de overeenkomst

 • Reeds geboekte projecten kunnen tot uiterlijk 30 dagen voor de vastgestelde uitvoeringsdatum, zonder terugboeking van de aanbetaling, geannuleerd worden; vanaf 30 dagen wordt vanwege derving van inkomsten een annuleringsbedrag à 30% van de overeengekomen totaalsom in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geboekte uitvoeringsdatum wordt 40% van de overeengekomen totaalsom vanwege derving van inkomsten in rekening gebracht. Aanbetalingen voor materiaal dekking kunnen na aanschaf van voorraad voor het betreffende project niet meer geretourneerd worden.
 • Indien er geen sprake is geweest van een aanbetaling en het project na goedkeuring van het ontwerp om de e.o.a. reden geen doorgang kan vinden, zal er een factuur worden gestuurd voor de in de offerte gespecificeerde uren betreffende de ontwerpfase en wordt de overeenkomst tot opdracht automatisch beëindigd.

Artikel 13. Toepassing recht

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Vincent Huibers Graffiti Agency is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Van hersenspinsel tot een muurschildering met impact. Wij verzorgen het gehele traject van A tot Z

Project starten?

Neem direct contact op